La Liga-Wu Lei Bench đã ra mắt tiêu đề của Tây Ban Nha 1-1 rằng những điều sau đây không ở dạng bóng đá thường được sử dụng là

La Liga-Wu Lei Bench ra mắt tiêu đề của Tây Ban Nha 1-1 Berba Hao [sau đây không được bao gồm trong hình thức chính thức bóng đá thường là D thường